Kurs

Kurs dla kandydatów na wychowawców
placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

oraz

Kurs na kierowników placówek wypoczynkowych
dla dzieci i młodzieży

„Troszczmy się o siebie wzajemnie” Hbr 10, 24

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania  i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67; Dz. U. Nr 18 poz. 102,Dz.U.z 2009 r. Nr 218 poz. 1696), oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216) osoby odpowiedzialne za organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunowie powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje.

Idąc za powyższymi wskazaniami w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu zostanie zorganizowany Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz Kurs na kierowników placówek wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.

„Kurs na wychowawców” rozpocznie się 14 maja 2016r. (sobota) o godz. 09:00. Każde ze spotkań będzie trwało około 4-5 godz, po czym nastąpi egzamin. Przeznaczony jest dla osób, które chcą prowadzić funkcje opiekuńcze nad grupą osób, np. podczas wycieczki szkolnej, obozów, turnusów oazowych, pielgrzymki, kolonii, być wychowawcą przy wszelkiego typu wyjazdach grupowych. Tematy spotkań dotyczyć będą zagadnień z zakresu praw i obowiązków opiekuna grup zorganizowanych, pierwszej pomocy przed medycznej, czy organizacji wypoczynku i zajęć dla wychowanków. Kurs ten daje również możliwość pełnienia roli wychowawcy w przejazdach autokarowych.

Bezpośrednio po zakończeniu „Kursu na wychowawców” odbędzie się spotkanie dla zainteresowanych funkcją kierowniczą na wszelkiego rodzaju „zielonych szkołach”, wycieczkach szkolnych i autokarowych, obozach, koloniach, oazach, spotkaniach modlitewnych, czy pielgrzymkach. (Kurs na kierowników placówek wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży). Kurs ten również zostanie zakończy się egzaminem państwowym. Aby wziąć udział w kursie potrzebne będą zaświadczenia o wcześniejszej pracy z grupami. (patrz. Warunki uczestnictwa w kursie) 

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy, wszystkie osoby pełniące funkcje kierownika pielgrzymki, czy wycieczki autokarowej, są zobowiązane do posiadania zaświadczenia o ukończeniu w/w kursu. W przypadku kontroli i braku posiadanych kwalifikacji, zostanie na organizatora wyjazdu nałożona kara finansowa.

Kurs zostanie przeprowadzony za zgodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie, przez Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Consus”. Po zakończonym szkoleniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z końcowego egzaminu państwowego, każdy kursant otrzyma stosowne, bezterminowe zaświadczenie uprawniające go do wykonywania danej funkcji.

Wszystkie zainteresowane osoby, chcące uzyskać więcej informacji nt. kursów proszone są o kontakt pod adresem e-mail: kurs-wsd@wp.pl lub pod nr. tel.: 604-120-405 (po godz. 14:00). Poniżej dołączam w załączniku warunki jakie trzeba spełnić, aby móc przystąpić do szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy. Można nas również znaleźć na portalu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/kursnawychowawcow oraz na stronie WSD w Radomiu: www.seminarium.radom.pl

al. Sylwester Podgórski

Warunki uczestnictwa w kursie

Organizacja wypoczynku

Formularz zgłoszeniowy – wychowawcy

Formularz zgłoszeniowy – kierownicy