Komunikat dotyczący konsekracji biskupa Piotra Turzyńskiego

Czcigodni Księża,
Drogie Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Siostry i Bracia!

Ojciec Święty Franciszek mianował w dniu 17 stycznia 2015 roku ks. dr. hab. Piotra Turzyńskiego, prorektora Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, biskupem pomocniczym diecezji radomskiej. Nominację tę przekazał Ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Warszawie.

Ksiądz Biskup Nominat urodził się 28 września 1964 roku w Radomiu. W 1982 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego w Radomiu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. W dniu 28 maja 1988 roku, w ówczesnej konkatedrze radomskiej, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Edwarda Materskiego. Po roku pracy duszpasterskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim został skierowany na studia w Rzymie, które zostały uwieńczone doktoratem w 1995 roku.

W 1996 roku został ojcem duchownym alumnów i wykładowcą patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym. Od 2006 roku pełni funkcję prorektora Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Pełni także funkcję Dyrektora Rady ds. Stałej Formacji Kapłanów, Dyrektora Rady ds. Życia Konsekrowanego. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Teologicznego w Radomiu i był odpowiedzialny za studia niestacjonarne oraz Centrum Myśli Benedykta XVI.

W czerwcu 2014 roku na podstawie dorobku naukowego i książki pod tytułem Piękno w teologii św. Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologicznej oraz kolokwium habilitacyjnego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego.

Ksiądz Biskup Nominat przyjmie święcenia biskupie w dniu 28 lutego br., o godzinie 11.00, w Katedrze Radomskiej. Głównym konsekratorem będzie Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Bardzo proszę o modlitwę w intencji Księdza Biskupa Nominata oraz Jego posługi w Kościele.

+ Henryk Tomasik
Biskup Radomski