Towarzystwo Przyjaciół

Ogólne informacje o Towarzystwie Przyjaciół WSD

1. Ge­ne­za i idea to­wa­rzy­stwa
To­wa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Wyż­sze­go Se­mi­na­rium Du­chow­ne­go w Ra­do­miu zo­sta­ło utwo­rzo­ne przez bi­sku­pa ra­dom­skie­go Jana Chrap­ka 4 li­sto­pa­da 1999 r. Głów­nym za­da­niem to­wa­rzy­stwa jest du­cho­we wspie­ra­nie alum­nów w po­wo­ła­niu. Człon­ko­wie to­wa­rzy­stwa czy­nią to przede wszyst­kim przez mo­dli­twę, a także po­przez ofia­ro­wy­wa­nie swo­je­go cier­pie­nia lub umar­twień w tej in­ten­cji. For­mal­nie do­ko­nu­je się to po­przez zło­że­nie od­po­wied­niej de­kla­ra­cji.
2. Wspar­cie du­cho­we
Osoba za­pi­sa­na do To­wa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Wyż­sze­go Se­mi­na­rium Du­chow­ne­go w Ra­do­miu sama de­cy­du­je o for­mie i czę­sto­tli­wo­ści mo­dli­twy i du­cho­we­go wspar­cia da­ne­go alum­na. „Za­po­mnie­nie” nie ozna­cza prze­rwa­nia obo­wiąz­ku ani nie wiąże się z po­peł­nie­niem grze­chu. Cho­dzi jed­nak o od­po­wie­dzial­ne du­cho­we to­wa­rzy­sze­nie, dla­te­go jed­nost­ko­we za­nie­dba­nie spo­wo­do­wa­ne jakąś przy­czy­ną nie po­win­no pro­wa­dzić do cał­ko­wi­te­go za­prze­sta­nia dal­szej mo­dli­twy. Gdyby jed­nak ktoś z róż­nych po­wo­dów nie mógł lub nie chciał dalej trwać w tym dzie­le, po­wi­nien o tym po­wia­do­mić mo­de­ra­to­ra to­wa­rzy­stwa.
3. Ano­ni­mo­wość
Ano­ni­mo­wość za­kła­da zu­peł­ną bez­in­te­re­sow­ność, dla­te­go każda osoba otrzy­mu­je kon­kret­ne­go alum­na pod du­cho­wą opie­kę. Nie po­da­je się jed­nak kon­kret­nych imion i na­zwisk, także kle­ry­cy nie znają per­so­na­liów osób mo­dlą­cych się. Wy­sy­ła­na jest tylko in­for­ma­cja z proś­bą o mo­dli­twę, np. za alum­na dru­gie­go roku. Do­pie­ro przed świę­ce­nia­mi ka­płań­ski­mi za­in­te­re­so­wa­ni otrzy­mu­ją listę osób mo­dlą­cych się za nich, by mogli już oso­bi­ście i ofi­cjal­nie po­dzię­ko­wać im za wspar­cie du­cho­we.
4. Spo­tka­nia w se­mi­na­rium
Są to głów­nie spo­tka­nia opłat­ko­we (za­zwy­czaj w dru­giej po­ło­wie stycz­nia, w nie­dzie­lę, około go­dzi­ny 11.30); w pla­nie jest wtedy wspól­na Msza świę­ta i dzie­le­nie się opłat­kiem. Spo­tka­nie to nie jest obo­wiąz­ko­we, ale se­mi­na­rium kie­ru­je ser­decz­ne za­pro­sze­nie do wszyst­kich i go­rą­co za­chę­ca dusz­pa­ste­rzy w pa­ra­fiach do uła­twie­nia przy­jaz­du oso­bom star­szym.
5. Wspar­cie ma­te­rial­ne
Ist­nie­je i taka moż­li­wość wspar­cia alum­nów w pracy for­ma­cyj­nej. Można to uczy­nić prze­ka­zem (wpi­su­jąc w uwa­gach kon­kret­ny cel), bez­po­śred­nio pod­czas spo­tka­nia lub przez alum­nów czy dusz­pa­ste­rzy. Za­wsze jed­nak upra­sza się o po­da­nie imie­nia i na­zwi­ska ofia­ro­daw­cy, nazwy pa­ra­fii i wy­so­ko­ści prze­ka­zy­wa­nej sumy. Jest ona cał­ko­wi­cie do­bro­wol­na.
7. Msza świę­ta w in­ten­cji człon­ków to­wa­rzy­stwa
W każdy wto­rek o go­dzi­nie 6.30 wszy­scy alum­ni wraz z oj­ca­mi du­chow­ny­mi i przed­sta­wi­cie­la­mi za­rzą­du se­mi­na­rium uczest­ni­czą w Mszy świę­tej spra­wo­wa­nej w in­ten­cji człon­ków To­wa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Wyż­sze­go Se­mi­na­rium Du­chow­ne­go w Ra­do­miu, za­rów­no ży­ją­cych jak i tych, któ­rzy już prze­szli do wiecz­no­ści. Zmar­li są także ob­ję­ci mo­dli­twą w cza­sie co­rocz­nych na­bo­żeństw wy­po­min­ko­wych w se­mi­na­rium. Jest to forma wdzięcz­no­ści ze stro­ny alum­nów za wspar­cie mo­dli­tew­ne i ofia­ry zło­żo­ne przez człon­ków to­wa­rzy­stwa i do­bro­dzie­jów na rzecz for­mo­wa­nia po­wo­łań ka­płań­skich.
8. Mo­de­ra­tor to­wa­rzy­stwa
Mo­de­ra­to­rem to­wa­rzy­stwa przy­ja­ciół se­mi­na­rium jest oj­ciec du­chow­ny alum­nów ks. dr Karol Ko­wal­czyk. Wszel­kie istot­ne in­for­ma­cje, do­ty­czą­ce np. zmia­ny miej­sca za­miesz­ka­nia, re­zy­gna­cji lub śmier­ci człon­ka to­wa­rzy­stwa, na­le­ży zgła­szać księ­dzu mo­de­ra­to­ro­wi pi­sząc na po­niż­szy adres:

To­wa­rzy­stwo Przy­ja­ciół
Wyż­sze­go Se­mi­na­rium Du­chow­ne­go
ul. Młyń­ska 23/25
26-600 Radom

 


    Poprzez wysłanie niniejszego formularza wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w nim zawartych, w zakresie niezbędnym do kontaktu w celu odpowiedzi na sformułowane w formularzu pytania lub zagadnienia. Zgadzam się jednocześnie na wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej.