Skrzynka Modlitw

 

SKRZYNKA MODLITW

Alum­ni na­sze­go se­mi­na­rium w co­dzien­nych mo­dli­twach przed­sta­wia­ją Bogu różne in­ten­cje. Osoby po­trze­bu­ją­ce na­szej mo­dli­twy mogą się z nami skon­tak­to­wać za po­śred­nic­twem in­ter­ne­to­wej skrzyn­ki mo­dlitw. Nie trze­ba po­da­wać swo­ich da­nych oso­bo­wych, wy­star­czy wska­za­nie in­ten­cji. Są one zbie­ra­ne i raz w ty­go­dniu po­wie­rza­ne Bogu w na­szej ka­pli­cy se­mi­na­ryj­nej pod­czas wspól­nej mo­dli­twy ró­żań­co­wej przed wy­sta­wio­nym w mon­stran­cji Naj­święt­szym Sa­kra­men­tem. Po­szcze­gól­ne proś­by są też przy­pi­sy­wa­ne do alum­nów zrze­szo­nych w kole zaj­mu­ją­cym się pro­wa­dze­niem skrzyn­ki in­ter­ne­to­wej.

Modlą się oni w tych in­ten­cjach przez cały ty­dzień.

Wy­ślij nam swoją in­ten­cję na adres:
mo­dli­twa@​seminarium.​radom.​pl
lub sko­rzy­staj z for­mu­la­rza: