Być ojcem – rekolekcje i posługi w radomskim seminarium

Kapłan jest po to, aby ludzie wiedzieli jak bardzo Bóg ich kocha” – tymi słowami ks. Wojciech Górlicki, kapłan pochodzący z naszej diecezji, a obecnie proboszcz w parafii Nowa Wilejka na obrzeżach Wilna, wspominał swoje rekolekcje z czasów seminaryjnych, rozpoczynając tegoroczne rekolekcje wielkopostne w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

Z tematów, o których mówił podczas wygłoszonych między 28 lutego a 4 marca rekolekcjach, szczególnie trzeba wyróżnić przypomniane przez ks. Wojciecha zadanie kapłana w dzisiejszym świecie – być ojcem dla powierzonych mu ludzi. Zwrócił także uwagę na to, że tylko głód Boga, głód modlitwy kapłana pociągnie innych do Chrystusa.

Brak nazwy

Ks. Górlicki przybliżył alumnom postać litewskiego arcybiskupa Teofiliusa Matulionisa, który 25 czerwca zostanie włączony w poczet błogosławionych. Był on więziony w sowieckich łagrach, a kiedy po zakończeniu okresu stalinowskiego mógł wrócić na Litwę, nie zezwolono mu na sprawowanie funkcji biskupich, co jednak potajemnie czynił. Mimo długich lat sowieckiego więzienia i łagrów, niestrudzenie głosił prawdę Ewangelii Chrystusa. Władza komunistyczna wywierała w tamtym czasie presję na kapłanach, by ci porzucali swoje parafie. Abp Matulionis powiedział im wtedy, że nigdy nie mogą zostawić swojej parafii chyba, że większość parafian zostanie wywieziona na Syberię, wtedy mogą jechać z nimi. Nie można zostawić ludzi. Nie można ich zdradzić, tak jak ojciec nie zdradza swojej rodziny.

Te rekolekcje były przygotowaniem do przyjęcia posług lektoratu (alumni z trzeciego roku) i akolitatu (alumni z czwartego roku).

Lektorzy są powołani do pomocy biskupom, prezbiterom i diakonom w głoszeniu słowa Bożego. Oprócz czytania Pisma Świętego (za wyjątkiem Ewangelii, zarezerwowanej dla kapłanów) w czasie zgromadzenia liturgicznego ich zadaniem jest głoszenie orędzia zbawienia ludziom, którzy jeszcze go nie znają, a także pomoc w wychowywaniu w wierze poprzez głoszenie Chrystusa całym swoim życiem.

Jedenastu alumnów z roku czwartego zostało ustanowionych akolitami. Dzięki temu w szczególny sposób będą uczestniczyć w posłannictwie Kościoła, dla którego Eucharystia jest szczytem i źródłem życia. Będą pomagać prezbiterom i diakonom w udzielaniu Komunii Świętej, a także zanosić ją chorym. Akolici mogą także dokonać wystawienia i schowania Najświętszego Sakramentu dla adoracji – nie mogą jednak udzielać błogosławieństwa.

Podczas tej uroczystości kandydaturę do święceń diakonatu i kapłaństwa otrzymał alumn V roku, Daniel Wiecheć z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Radomiu, a dwaj alumni z III roku otrzymali pozwolenie na noszenie stroju duchownego – Grzegorz Gębski i Paweł Łęcki.

Nowi lektorzy:

MGT_9892

Damian Bednarek, parafia Białobrzegi

Radosław Czyżewski, parafia pw. Świętej Rodziny w Kozienicach

Karol Dobrasiewicz, parafia pw. św. Jana w Radomiu

Mateusz Dusiński, parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Radomiu

Grzegorz Gębski, parafia Odechów

Cezary Jagiełło, parafia pw. św. Jana Pawła II w Radomiu

Piotr Kędzierski, parafia pw. MB Częstochowskiej w Radomiu

Michał Kopciński, parafia pw. św. Stefana w Radomiu

Krystian Korba, parafia Szydłówek

Dominik Kowalewski, parafia pw. NSJ w Starachowicach

Przemysław Kwietniewski, parafia Radzanów

Arkadiusz Lenart, parafa Żarnów

Paweł Łęcki, parafia Wysoka

Piotr Morawski, parafia pw. św. Teresy Radom

Michał Nachyła, parafia pw. św. Stefana Radom

Szymon Spasiński, parafia Jedlnia-Letnisko

Łukasz Szymański, parafia pw. NSJ Radom.

Nowi akolici:

MGT_9862

Dominik Borowski, parafia pw. Chrystusa Króla w Radomiu

Piotr Czyż, parafia pw. bł. Annuarity w Radomiu

Patryk Golczyński, parafia w Garbatce

Damian Janiszewski, parafia pw. MB Nieustającej Pomocy w Końskich

Wojciech Jończyk, parafia Odrowąż

Rafał Mierzejewski, parafia Kazanów Iłżecki

Michał Pietrzyk, parafia Sucha

Tomasz Rokita, parafia Błogie

Przemysław Żmuda, parafia Szydłowiec

br. Paweł Bolibok, wspólnota Braci Chrystusa Cierpiącego w Kałkowie-Godowie

br. Roman Zając, wspólnota Braci Chrystusa Cierpiącego w Kałkowie-Godowie.

Rafał Mierzejewski, rok IV